Sahypamyza hoş geldiňiz.

Satin mata, sateen hem diýilýär.

Satin we dokma atlazlara bölünip bilýän atlasyň köp görnüşi bar; Dokuma siklleriniň sanyna görä, ony bäş atlas, ýedi atlas we sekiz atlasa bölmek hem mümkin; Quakkardyň pikiriçe ýa-da ýok, ony adaty atlas we damask diýip bölmek mümkin.

Düz Satin, adatça suku atlas ýaly sekiz ýa-da bäş sany atlas bolýar. Damaskyň üç görnüşi bar: bir gatlak, goşa dokma we köp dokma. Leeke gatlak damask köplenç sekiz bölek atlasdan ýasalýar ýa-da gül ýadaw damask we gül giň damask ýaly gara güllerden azajyk üýtgedilýär; Dokma goşa damask iki ýa-da üç reňkde bolup biler, ýöne reňkler gül ýumşak damask we Klee damask ýaly owadan we sazlaşykly; Dokma köp damask ajaýyp reňklere we çylşyrymly nagyşlara eýedir, olary üçburç dokma brokadasy we dokma dörtburç dokalan köp reňkli stol ýorgan ýaly brokada hem atlandyryp bolar. Jübüt dokalan damaskda ýer guramasy hökmünde sekizden gowrak çybyk bar we gül bölegi 16 we 24 dokma damaslaryny kabul edip biler. Edebiýat ýazgylaryna we arheologiki açyşlara görä, Hytaýda ýumşak atlas, krep atlas, jiuksiýa atlas, tut atlas, gadymy atlas we ş.m. ýaly adaty atlas matalarynyň köp görnüşi bar.

Softumşak atlas ýönekeý ýumşak atlas, gül ýumşak atlas we viskoz ýüpek ýumşak atlas bölünýär. Simpleönekeý ýumşak atlas, hakyky ýüpek we viskoz filamentleri bilen birleşdirilen ýüpek önümidir. Çig dokalan önümler tekiz ýüplük we dokalýar, egriji we dokalýan ýüpler bükülenok. Adatça sekiz sany atlas dokalýar.

Softumşak atlas, esasan matanyň öň tarapynda egriji bolup, ýelmeşýän süýüm matanyň arka tarapyna dokalýar. Görüşde gaty tebigy ýalpyldawuk, aragatnaşygyň tekiz we näzik, oňat çeýeligi we gödek duýgusy ýok. Hakyky ýüpegiň dürli görnüşleriniň arasynda geýip bolýanlygy gaty gowy. Diňe goşa atlas matalarynyň gyrma garşylygynyň artykmaçlyklary bolman, eýsem atlas matalarynyň tekizligi we ýumşaklygy hem bar.

Gül ýumşak atlas ýüpek we viskoz filamentleriň garyndysydyr. Simpleönekeý ýumşak atlas bilen deňeşdirilende, esasan gül dokamak bilen ýönekeý dokamagyň arasyndaky tapawut. Quakard ýumşak atlas, ýüpekden ýasalan quakkard ýüpek matadyr, ýagny ýer guramasy hökmünde ýelmeşen filament quakkard we egri atlas. Çig ýüpek ýaly, ýuwlandan we boýalandan soň mata ajaýyp owadan we ajaýyp nagyşlary görkezýär, bu gaty owadan.

Gül ýumşak atlas nagyşlary esasan pion, gül we hrizantema ýaly tebigy güllere esaslanýar

Güýçli uly nagyşlary ulanmak üçin amatly we ownuk dargadylan nagyşlary dykyz görnüşler bilen deňeşdirip bolýar.

Nagyş stili ýeriň açykdygyny we gülleriň açyk, janly we janlydygyny görkezýär. Adatça çongsamyň matasy, agşam köýnegi, geýim eşigi, pagta bilen örtülen penjek, çagalaryň eşigi we eşigi hökmünde ulanylýar.

Wiskoz ýüpek ýumşak atlas, tekiz we dokalýan viskoz ýüpekli tekiz we tekiz dokalýan çig mata. Gurluşy esasan ýokardaky iki görnüşe meňzeýär, ýöne daşky görnüşi we duýgusy has pes.

Krep atlas çig ýüpek önümlerine degişlidir. Satin dokamak, tekiz ýüp we krep dokamak, egriji iki çig ýüpegiň birleşmesi. Üç çig ýüpegiň berk egriji ýüplügi ulanylýar we dokma dokalanda dokma iki çepe we iki sag tarapa öwrülýär. Krep atlasyň iň uly aýratynlygy matanyň iki tarapynyň daşky görnüşi bilen tapawutlanmagydyr. bir tarapy

Düşnüksiz egrilen, gaty ýylmanak we ýagty; Beýleki bir tarapdan, berkidilen öwrümiň şöhle saçýar, tejribe we boýagdan soň kiçijik krep çyzyklary bar.

Krep atlasy ýönekeý krep atlasyna we gül krep atlasyna bölünýär. Esasan ýönekeý dokma bilen gül dokamagyň arasyndaky tapawut. Tomus aýal eşikleriniň her görnüşi üçin amatly. Iň köp satylýan meşhur görnüş.

Liuxiang krep ýaly, jiuxia atlas hem milli aýratynlyklary bolan adaty önümdir. Tekiz ýüplük we krep dokalýan ähli ýüpek quakkard çig dokalan ýüpege degişlidir. Dokma dokalýan atlas ýa-da dokma dokalýar, ýuwlandan we boýalandan soň mata krep we gara ýalpyldawuk bolýar; Gül bölegi egrem atlasy kabul edýär. Egri bükülmänsoň, nagyş aýratyn açykdyr. Jiuxia Satin ýumşak bedeni, açyk nagyşlary we ajaýyp reňkine eýe. Esasan ulanylýar

Azlyklaryň eşikleri üçin ýüpek. Tut oty adaty ýüpek mata. Satin gurluşy düşnükli, gadymy we örän asylly. Tohum atlasy, adatça, düşek ýaly öý dokma matalary üçin ulanylýar we ýokary derejeli moda matalary hökmünde hem ulanylyp bilner.

Mulberry Satin ýüpek quakkard matasynyň bir görnüşine degişlidir. Bu, adaty talaplara ýa-da nagyşlary ýa-da nagyşlary üýtgetmek üçin yzygiderli talaplara laýyklykda ýüpek matanyň ýüzüne çümmek we ýüzmek üçin ýüplükleri ýa-da ýüplükleri dokamak usulyna degişlidir. Quakkard nagşy ýüpek matadaky estetiki duýgyny has gowy görkezip biler.

Mulberry Satin-iň köp nagyşlary we görnüşleri bar we önümçilik prosesi çylşyrymly. Dokma we dokma dürli nagyşlara birleşdirilip, ýokary sanly, ýokary dykyzlykly, öwrümli, konkaw konweks, ýumşak, näzik we tekiz gurluş we gowy ýalpyldawuk. Quakkard matanyň nagşy uly we nepis, açyk gatlaklary, güýçli üç ölçegli manysy, roman dizaýny, üýtgeşik stili, ýumşak duýgusy, sahy modasy, owadan we asylly häsiýetini görkezýär.

Gadymy atlas Hytaýda adaty ýüpek mata bolup, brokada ýaly meşhurdyr. Nagyşlar esasan pawilýonlar, platformalar, binalar, pawilýonlar, mör-möjekler, güller, guşlar we ýönekeý reňk stili bilen häsiýetli hekaýalardyr.

Gadymy atlasyň guramaçylyk gurluşy dokma üç guramany kabul edýär, sowut dokalmagy we egrem-bugram sekiz sany Satin nagşy boýunça birleşdirilýär,

B-dokma, c-dokma we egriji 16 ýa-da 24 Satin nagyşlary bilen dokalan. C-dokma nagyşlaryň zerurlyklaryna görä reňklenip bilner, şonuň üçin guramaçylyk gurluşy ýaýdan birneme tapawutlanýar. Matanyň duýgusy dodakdan has inçe. Matureetişen dokma tehnologiýasyny kabul edýär we amal çylşyrymly. Taýýar önümler esasan bezeg materiallary hökmünde ulanylýar.

Gadymy brokada Hangzhou-nyň aýratynlygy. Hakyky ýüpek ýüplük we açyk etrap dokalmagy bilen birleşdirilen bişirilen quakkard matasy. Brokad dokamakdan alnan görnüşleriň biridir. Tema pawilýonlar, platformalar, binalar, pawilýonlar we ş.m. ýönekeý reňki we gadymy tagamy sebäpli atlandyrylýar. Gadymy atlas Hytaýda ýüpegiň dürli görnüşidir. Bir topar egriji we üç topar dokma matasy bilen birleşdirilen dokma üç dokalan mata. A we B iki dokma we egriji sekiz sany atlasdan dokalan. Elastik, berk, ýöne gaty däl, ýumşak, ýöne ýadamaýandygy sebäpli, atlas we aýallaryň içki eşikleri üçin bezeg ýüpek üçin ideal mata.


Iş wagty: Awgust-05-2021
  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns03