Sahypamyza hoş geldiňiz.

Eddingorgan-düşek hyzmaty

1, düşek (ýadrolardan başga), arassalanmagyň ýygylygy şahsy arassaçylyk endiklerine esaslanyp bilner. Ilkinji gezek ulanmazdan ozal, pulpanyň ýüzüni ýuwmak we ýüzýän reňk çap etmek üçin bir gezek suwda ýuwup bilersiňiz, ulanmak has ýumşak bolar we geljekde arassalananyňyzda ýitip gitmez.

2, has ýörite materiallardan we ýuwup bolmaýandygyny aýdýanlardan başga-da (ýüpek ýaly), ýuwmagyň tertibi: ilki bilen kir ýuwýan maşyna suwa bitarap ýuwujy serişdäni guýuň, suwuň temperaturasy bolmaly däl 30 exceed-dan ýokary, ýuwujy ýuwujy serişdäni doly eredip, soňam düşek goýmak üçin, çygly wagt gaty uzyn däl. Alkogol ýuwujy serişdäniň ýa-da suwuň temperaturasynyň gaty ýokarydygy ýa-da ýuwujy serişdäniň deň derejede eremezligi ýa-da uzak wagtlap siňdirilmegi zerur däl ýitip gitmegine sebäp bolup biler. Şol bir wagtyň özünde, biri-birine reňk bermezlik üçin açyk reňkli önümleri gara reňkli önümlerden aýratyn ýuwuň. Guradyjyny ulanmak isleseňiz, pes temperaturany guratmagy saýlaň, temperatura 35 exceed-dan ýokary bolmaly däldir, aşa gysylmagyň öňüni alyp biler. Adatça, adamlar uky wagtynda ulanmak üçin düşek, ýorgan, örtük, düşek, düşek ýassygy, şam, ýassyk ýassygy, ýassyk ýassygy, ýorgan, düşek we çybyn torlary; umuman aýdanymyzda, ýorgan-düşek önümlerini, ýorgan-düşek önümlerini we poliester önümlerini, ýorgan-düşek we matalary hasaba almaýarys.

Gysgaça aýdanyňda, ýuwmazdan ozal önüm hakda ýuwmak görkezmelerini üns bilen okamaly, ýuwmazdan ozal önümiň bezeg esbaplary bar, ýuwulmazdan ozal krujka, maýatnik we ş.m. üns bermeli.

3. ectingygnanyňyzda ilki bilen ýuwuň, gowy guradyň, arassalaň we belli bir mukdarda güjük (önüm bilen göni aragatnaşykda däl) goýuň we pes çyglylygy we gowy howa çalşygy bilen garaňky ýerde goýuň. Uzak möhletli ulanylmadyk düşek önümleri, olary täzeden ýuwmak üçin gaýtadan ulanmazdan ozal güne guradyp bolýar.


Iş wagty: Awgust-05-2021
  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns03