Sahypamyza hoş geldiňiz.

Myhmanhananyň beýikligi, ýuwulan pagta ýassyk ýassygy bilen sazlanylýan bölünen ýadyň köpükli ýassyk süýümli poliester ýassyk

Material Poliester, 100% pagta
Ölçegi 48 * 74 sm
Sap sanlary 180TC, 200TC, 230TC, 300TC
Ulanylyşy Öý, açyk, bag, plýa Beach, diwan, oturgyç we ş.m.
Çap etmek Möhürlenip, ekrana çykarylyp, çap edilip, nagyşlanyp, sürülip, ​​müşderiniň nyşany bilen bezelip bilner

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Illassyk ýassyk ölçegi diagrammasy (dýuým / sm)

Illassyk goýmak

Illassyk ýassygy

18'x30 '' 45cmx75xm 21.5''x33.5 '' 55cmx85cm
20'x28 '' 50cmx70cm 23.5''x31.5 '' 60cmx80xm
20''x32 '' 50cmx80cm 23.5'x35.5 '' 60 smx90 sm
20''x35.5 '' 50 smx90 sm 23.5''x39.5 '' 60cmx100cm

Düşek goýmak

Yassyk ýassygy

18.9''x18.9 '' 48 smx48 sm 17.7''x17.7 '' 45 smx45 sm
20.9''x20.9 '' 53cmx53cm 19.7''x19.7 '' 50cmx50cm
24.8''x24.8 '' 63cmx63cm 23.6''x23.6 '' 60cmx60cm
13''x24.8 '' 33cmx33cm 11.8''x23.6 '' 30 smx30 sm
2020-6-110246
2020-6-110247
2020-6-110249

Jikme-jik giriş

Luxury Soft pillow waterproof anti-mite anti allergic polyester custom memory 3D pillow (1)

Iki gezek tikilen tikiş
Uzyn köýnek we syzmagyň öňüni almak üçin iki gezek tikilen

Softumşaklyk we ýumşaklyk
Çygly çydamly
Dem alýan we sagdyn
Allergen we himiki mugt

2020-6-110248
2020-6-110012

Iň oňat gurluşyk we jikme-jikliklere üns bermek, iň oňat materiallar we hünärmen ussatlygy bilen size köp ýyllyk rahatlyk, ýumşaklyk we gözellik bilen üpjün etmek üçin ajaýyp uky tejribesini döredýär.

Aýratyn hil
Önümlerimizi ýasamak we her önüme özüne laýyk üns bermek üçin kaşaň materiallardan we iň häzirki zaman tehnologiýasyndan peýdalanýarys.

2020-6-110009
Screenshot-0

Gaplamak

g (3)
g (2)
g (1)
b (1)

Inguwmak boýunça görkezmeler

sa

Hyzmatymyz

Müşderileriň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululyklary we gaplamalary üpjün edip bileris.

Dizaýnlarymyzy saýlap bilersiňiz, dizaýnlaryňyzy bize göni iberip bilersiňiz.

Custöriteleşdirilen logotip we bellik kabul edilýär, olary bize iberip bilersiňiz.

Has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyň, her jikme-jiklikde elimizden gelenini ederis.

team (2)
team (1)
team (3)

Sorag-jogap

Owassykyň gurluşy

Illassyk, adatça iki bölekden durýar: ýassyk ýassygy we ýassyk ýassygy. Illassyk ýadroslary doldurma materiallaryna mätäç, şonuň üçin belli bir beýikligi saklamak üçin ulanylýan ýassyk, häzirki ýassyk bazaryndaky doldurgyç materiallary dürli-dürli, şol sanda kassiýa tohumy, ýabany hrizantema, ýüpek gurçugy ýaly hytaý ösümlikleri; garpyz gabyklary, däne kepegi, pagta ýaly däneler; mekgejöwen, gyrymsy agaç, galyndy çaý we ş.m. bolar, material doldurmak ýaly, gözenekli wakuum pagta, haýal gaýma gubka we ş.m. ýaly materiallaryň önümçiligini gaýtadan işlemek üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmakdan başga-da bazarda meşhurlyk gazandy. doldurgyç materiallary. Jülge ýassyk ýassygynyň üç esasy usuly bar: adaty bir bölek paket görnüşi, Oksford görnüşi (tekiz gyrasy bilen enjamlaşdyrylan) we bezelen gyrasy görnüşi. Owassyk ýassygynyň üç görnüşiniň hem iki tarapynda berkidiji çäreleri durmuşa geçirmegiň zerurlygy bolmazlygy üçin, ýassyk ýassygynyň içki möhüri bar. Pagta, pagta poliester we etrap ýassyk ýassyklaryny tikmek üçin ulanylyp bilner, ýöne iň amatly ýassyk ýassygy materialy arassa pagta mata, dem alýan we çyglylygy siňdirýär we derini gaharlandyrmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns02
    • sns05
    • sns04
    • sns03