Sahypamyza hoş geldiňiz.

Jübütler Pagta ýassyk ýassygy omörite ölçeg Çap edilen ýassyk ýassygy

Material 100% poliester
Hünär Çap et
Reňk / nagyş Omörite
Möwsüm Bütin möwsüm
Aýratynlyk Durnukly, zäherli däl, saglyk üçin peýdaly
Stil Anime, ýakymly, gülkünç, multfilm
Şekil Gönüburçly / kwadrat
Tehnika Dokalan

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Couples Cotton Pillowcase Custom Size Printed Pillow Cover (2)
Couples Cotton Pillowcase Custom Size Printed Pillow Cover (1)
Couples Cotton Pillowcase Custom Size Printed Pillow Cover (3)

Jikme-jik giriş

ta (4)

Gowy deňleşdirme

Inçe tekizlemek, sapagy çykarmak aňsat däl, doldurmak aňsat däl, gaty we çydamly, arassalamak aňsat

Daşky gurşawy goramak çap etmek we boýamak

Ekologiýa taýdan arassa çap etmek we boýamak öçmeýär, ýaşyl we sagdyn, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, sagdyn düşek, rahatlyk ukusy

ta (1)
ta (2)

El bilen işlemek näzik

Dikişiň takyk mehaniki usuly, agzy gaty arassa tikiş dykyzlygy

Konwert dizaýny

Aýyrmak we ýuwmak aňsat, ýuwmak aňsat

ta (3)
Screenshot-0

Gaplamak

b (2)
b (1)
b (1)
b (2)

Inguwmak boýunça görkezmeler

sa

Hyzmatymyz

Müşderileriň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululyklary we gaplamalary üpjün edip bileris.

Dizaýnlarymyzy saýlap bilersiňiz, dizaýnlaryňyzy bize göni iberip bilersiňiz.

Custöriteleşdirilen logotip we bellik kabul edilýär, olary bize iberip bilersiňiz.

Has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyň, her jikme-jiklikde elimizden gelenini ederis.

team (2)
team (1)
team (3)

Sorag-jogap

Owassyk ýassygynyň gabat gelmegi

1, reňk bilen ýassyk ýassygy materialynyň saýlanylyşy adama görä üýtgeýär. Garaňky nagyşly ýassyk ýassyklar ajaýyp we owadan, kaşaň jaýlary bezemek üçin amatly. Döwrebap stil otagy üçin açyk reňkli ýassyklar. Garrylar üçin amatly ýyly tonly ýassyk ýassygy, köplenç ýaşlar tarapyndan ulanylýan sowuk äheňli ýassyk ýassygy, multfilm nagyş ýassyk ýassygy çagalar tarapyndan gowy görülýär.

2, ýassyk ýassygynyň nagşy dürli-dürli we dürli bolup biler, hatda reňk tutuş ýaşaýyş gurşawy bilen utgaşdyrylyp bilinýänçä aýratyn mata reňki bolup biler.

3, içerki uly meýdany görkezýär, eger ak reňkli giňişlik görkezilse, atmosferada bökmek duýgusy ýok bolsa. Bu wagt ýassyk ýassygynyň reňki gaty açyk, goýy gök, goýy ýaşyl, gyzyl we beýleki has amatly bolup bilmez.

Illassyk ýassygy we kosmos stili

1, iňlis rustiki stili, adamlara atmosfera we nepislik duýgusyny bermek üçin, esasanam gül ýassyk ýassygy tarapyndan döredilen romantik atmosferany gowy görýärdi. Owassyk ýassygyndan ýasalan gül mata bilen Iňlis rustiki stilinde ýaşaýyş otagyny dörediň, myhman otagyny iňlis rustikasynyň ajaýyp stili bilen dolduryp biler.

2, pop sungat öý goş-golamlarynda aşa doýgun reňkler bar, şonuň üçin ýassyk ýassygy açyk sary, mämişi we gyzyl, tawus gök ýaly ulanylyp bilner.

3, Marokkanyň stili nusgawy pars spiral nagyş ýassyk ýassygyny ulanyp, size ekzotik ýatylýan otag atmosferasyny döredip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns02
    • sns05
    • sns04
    • sns03